Vandløb

I slutningen af 1980-erne blev der, som følge af et øget fokus på vandløbenes fysiske tilstand, og en stadig stigende interesse fra sportsfiskere, iværksat en undersøgelse af kulturhistoriske anlæg i de fynske amtsvandløb. Spærringer skal forstås som alle fysiske anlæg i vandløbene. Fjernelse af spærringer giver fri passage for fisk, men spærringer er ofte anlæg af høj kulturhistorisk værdi : opstemninger til voldgrave, vandmøller, engvandingsanlæg og broer. Undersøgelsen er en skemaundersøgelse, der dækker alle amtsvandløb.