Kulturmiljørådet

Hvad er Kulturmiljøråd Fyn?

Kulturmiljøråd Fyn har til formål at varetage de kulturhistoriske interesser i landskab og bebyggelser på Fyn. Med amternes nedlæggelse forsvandt det regionale helhedsyn på landskab og kulturhistorie, men landskabsformer og kulturhistoriske træk stopper ikke ved kommunegrænserne! Kulturmiljørådet vil arbejde for, at der stadig anlægges et holistisk syn på det fynske kulturlandskab bebyggelsesudvikling og bygningskultur.

Kulturmiljøråd Fyn fungerer som et organ, hvor det er muligt at få råd og vejledning i spørgsmål vedrørende kulturmiljøer, kulturlandskab og bygningskultur, og hvor alle – dvs. både borgere, foreninger, kommuner og andre interessenter – er velkomne til at rette henvendelse. Dette vil typisk være i forbindelse med verserende sager.

Kulturmiljøråd Fyn har en særlig stor opgave i forhold til kommunerne, der nu er de primære aktører i forvaltningen af kulturlandskabet. Kulturmiljørådets løbende opgaver inkluderer at følge kommunernes arbejde med det fysiske landskab – dvs. både i forbindelse med kommuneplaner, lokalplaner, byggesager (herunder også nedrivningssager) mv.

I forhold til kommunerne vil rådet arbejde for:

• at kulturarven bliver en vægtig parameter i kommunernes generelle planlægning – herunder også i forbindelse med bosætning og turistpolitik

• at opfordre kommunerne til at udarbejde kommuneatlas, som kan give en oversigt over den stedlige bygningskultur – herunder en bygningsregistrering suppleret med en egentlig kulturmiljøregistrering, som inkluderer hele det fysiske landskab

• at understøtte og rådgive kommunerne i valg af satsningsområder og temaer på det kulturhistoriske plan

• at opfordre kommunerne til at udarbejde bevarende lokalplaner

Opsummerende vil kulturmiljørådet forsøge:

• at være dagsordensætter og formidler af kulturmiljøet på en lang række områder
• at løse forvaltningsrelaterede opgaver og sætte kulturmiljøet på den kommunale agenda
• at søsætte projekter, der kan gøre os klogere på fortiden og i stand til at tage vare på de bevaringsværdige miljøer i fremtiden.

Rådet har en bred faglig sammensætning fra såvel museer, arkiver og organisationer

Kulturmiljørådets medlemmer:

Kulturmiljørådet består af

Tissel Lund-Jacobsen (formand), Øhavsmuseet

Ingrid Vatne, Vestfyns Museer

Nils Porsmose, Østfyns Museer

Torben Lindegård (næstformand), fra By og Land

Sven Rask, Danmarks Naturfredningsforening

Christian Tilma, Praksis Arkitekter

Kontakt til rådet tlj@ohavsmuseet.dk